Back to top
Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)

Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan

Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan

Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan

8.00 - 17.00
Adult 10 THB

"วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ซึ่งแปลว่า ชำระพระเกศา เนื่องจากเคยประทับทำพิธีพระกระยาสนาน เมื่อเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติใน พ.ศ. 2325 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและสร้าง พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ทรงกำหนดให้เป็นพระปรางค์มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง แต่สร้างไม่สำเร็จในรัชกาล เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ การก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5"

This ancient temple has existed since the Ayutthaya period. Formerly known as Wat Saket, it was reestablished by king Rama I and was then royally titled “Wat Saket”. As for the Golden Mount, it was first constructed in the reign of King Rama III by emulating the pattern of the Golden Mount of the Ayutthaya period. Formally completed in King Rama V’s era, this holy site was royally entitled “Suwannabanpoth”.

ワット·サケット以前ラーマグレートスカイラインとして知られているアユタヤの古代寺院、ワット·栄、。彼が注文しました復元された運河と修道院の周り。そして、子供が座っていた支払いのでバスタオル、バスタブを正式ことを意味新しい王室のワット·サケット、。行進は、バックカンボジアからトンブリでの暴動になりました。王ナンKlao、ラマ3世の治世中に2325で力強い王位を上昇さ昇って、注文しました。改修および構築したり、マウントロイヤルBanphotするには、ベース凹部12に教会として叙階。しかし、成功は治世に内蔵されていませんラーマ4世の治世では、山の頂上に変更塔を送りました。また、遺物を安置されています構成は、

萨克特拉查沃拉马哈维汉寺,成立于大城时代,原被称作萨克特寺。为了纪念工吞布里胜利驱逐柬埔寨的侵略,1782年,拉玛3世国王宣布兴建该寺庙。但是在其统治期间未能顺利完工,直到拉玛4世统治时期,将其变为大金山佛寺的样式,拉玛5世国王时期将其完工。


Wat Pho Thai Traditional Medical School

โรงเรียนนวดแผนไทยวัดโพธิ์

Wat Pho Thai Traditional Medical School

Wat Pho Thai Traditional Medical School

Wat Pho Thai Traditional Medical School

8.00 - 18.00
Email : watpo.ttm@gmail.com

"การ แพทย์แผนโบราณนั้นอาจกล่าวได้ว่า มีบุคคลผู้รอบรู้ประจำอยู่ทุกชุมชน ที่รู้จักการนำเอาพืชสมุนไพร มาผสมผสานกับของผสมบางอย่าง รวมกันแล้ว เป็นยาบรรเทาอาการเจ็บป่วย ยาแก้โรคระบาดให้หายขาดได้ ในสังคมไทยสมัยโบราณนั้น มีแพทย์ ๒ ประเภท คือแพทย์ประจำราชสำนักหรือแพทย์หลวง กับแพทย์พื้นบ้านที่รักษาชาวบ้าน(หมอชาวบ้านหรือหมอชุมชน) สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาบำเรอราชแพทย์ ซึ่งเป็นแพทย์ประจำราชสำนัก เป็นแม่กองจัดทำ จารึกตำราแพทย์แผนโบราณ ลงไว้บนหินชนวนใส่กรอบ ประดับไว้ที่พระระเบียง รอบพระมหาเจดีย์และตามเสาศาลาราย ครั้นในปี พ.ศ. ๒๓๙๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์หลวงตรวจชำระแปลตำราแพทย์จากภาษาบาลี สันสกฤต เป็นภาษาไทยจัดเป็นหมวดหมู่ และทำรูปเล่มเรียกว่า ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ (ฉบับหลวง) ซึ่งมีภาควิชาหัตถศาสตร์ เรียก ตำราแบบนวดฉบับหลวงไว้อีกฉบับหนึ่งด้วย เมื่อ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๕ ได้มีคณะแพทย์แผนโบราณ ขออนุมัติจาก กระทรวงสาธารณสุข ตั้งโรงเรียนสมาคมแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) เปิดสอนการแพทย์แผนโบราณและการนวดแผนโบราณจนถึงปัจจุบัน ได้ทำการสอนอยู่ที่ ศาลารายด้านทิศตะวันออก ๒ หลัง การนวดแผนโบราณที่ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้มี ๒ วิธี คือ การนวดตามแบบท่าฤษีดัดตน และ การนวดประคบด้วยสมุนไพร"

"Wat Pho Thai Traditional Medical School was officially established in 1957 by Phra Tham Varodom, who later became the 17th Supreme Patriarch of Thailand. This institution is highly respected for its curriculum in traditional Thai massage and other spa therapy, as well as courses in the use of herbs in traditional medicine. Most of the practitioners of traditional medicine who have opened shops in the area were trained here. Besides the massage training courses, the school also offers massage therapy to the general public. A sure cure for stress and muscle aches, the services include traditional Thai massage, foot massage, aromatherapy massage and herbal compress treatment"

と言うことができる伝統的な薬。コミュニティのすべてを知っている人。薬用植物をもたらすために知られています症状を緩和するための薬剤のいくつかの組み合わせの混合物と組み合わせます。炭疽の解毒剤は、硬化させました。タイは古代には医師または医師宮廷の2種類があります。フォーク(民俗ヒーラーやコミュニティの医師)早期ラタナコーシン期間で人々を治療する医師。キングナンKlao、ラマ3世は優雅にかれら。王子王室の妾の医学裁判所の医師製チーフ碑文教科書伝統医学枠スレートの上に置きますバルコニーでの装飾プラマハ·チェディとチュラロンコン王、ラーマ5彼優雅に年2399でポール利益、周りのパビリオン。ロイヤル医療に支払われるがカテゴリに分類さパーリとサンスクリット語の言語タイの医療テキストを翻訳し確認してください。と呼ばれ、本2505年5月30日に首都で互いに手作りの本の理学部にマッサージをして呼び出した医療補助(資本)の教科書は、保健省の伝統的な医療の承認を持っています。伝統医学協会ワット·ポー(ワットポー)の学校は、今までの伝統医学とマッサージを教えてくれました。で教えていますキャピトル表示イースト2マッサージは毎日練習した後、2練習マハリシの練習としてマッサージとハーブバスをマッサージする方法があります

传统医学认为,有人认识每种的草药功效,知道如何利用草本植物,混合起来治病,一定量的草本植物混合应用,可以有效缓解疼痛症状。泰国古代,有两位医生,即朝廷内的宫廷御医及专为百姓治病的民间医生。拉达纳扣信拉玛3世国王时代,有皇家御医为迎合皇上而准备了一本医学手册,在石板上撰写,在佛塔和佛像上。1856年,拉玛5世命令皇家御医翻译梵语医书为泰语,且规定其为教科书,出现了医学学科。1962年5月30日,出现了传统医学学科,健康医学部成立传统医学校,卧佛寺传统医学院(卧佛寺)。开设传统医学课程,一直延续到现在。依然有授课,并且分为两种分支,即传统泰式按摩和结合草本植物按摩。


Pat Pong

พัฒน์พงศ์

Pat Pong

Pat Pong

Pat Pong

18.00 - 01.00
Free

ย่านพัฒน์พงศ์เป็นย่านบันเทิงยามราตรีของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนพัฒน์พงศ์ซึ่งเชื่อมระหว่างถนนสีลมกับถนนสุรวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก จัดเป็นย่านกลางคืนที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบไปด้วยคลับ บาร์ ที่มีการแสดงยามค่ำคืน รวมทั้งมีตลาดยามค่ำคืนที่ขายสินค้าจำพวกเสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า ของที่ระลึกและอื่นๆสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

Pat pong is an entertainment district in Bangkok, Thailand, catering mainly, though not exclusively, to foreign tourists and expatriates. While Pat pong is internationally known as a night life district at the heart of Bangkok. It also has night street market for bag, t-shirts, souvenirs, and others for tourist

バンコクのパッポンのナイトライフ地区。シーロム通り、シーロム通り、外国人観光客の間で人気の近所の夜にリンクシーロムパッポン間の道路に位置しています。毎晩演奏付きのバーを備えます。衣類などの製品を販売しているナイトマーケットを含みます。ジュエリー、バッグや観光客のための他のお土産。

曼谷市中心丰富的夜生活区域,在帕拿鹏路,在Silom路与素乐翁路之间,邦拉各区,外国人夜生活聚集地,有很多酒吧,舞蹈表演。这里也有夜市,专门为外国游客准备的商品如服装,饰品,书包,纪念品等。


Cowboy District

ซอยคาวบอย

Cowboy District

Cowboy District

Cowboy District

20.00 - 00.00
Free

ซอยคาวบอย เป็นย่านสถานบันเทิงยามค่ำคืนในกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับนานาพลาซ่าและพัฒน์พงษ์ ซอยคาวบอยเป็นซอยสั้นๆ ประกอบไปด้วยบาร์ต่างๆ กว่า 40 บาร์ การบริการเน้นไปที่ลูกค้านักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มาเมืองไทย

"Soi Cowboy is a night life district in Bangkok, Thailand. A short (400 meter long) street with some 40 bars, it is similar to Nana Plaza and Pat pong and caters mainly to tourists and foreigner. "

バンコクのナイトライフ地区にあるソイカウボーイ。ただナナプラザ、パッポンなど。ソイソイカウボーイが短いです40以上のバーを備え、バーサービスは、タイに顧客や外国人観光客に焦点を当てました。

牛仔胡同夜市曼谷市区夜生活丰富的聚集地,与娜娜娱乐广场和帕拿鹏一样。这条街非常短小,大概有40多家就酒吧,外国游客非常喜欢到这里一游。


Erawan Shrine

พระพรหมเอราวัณ

Erawan Shrine

Erawan Shrine

Erawan Shrine

10.00 - 20.00
Free

เมื่อปลายปี 2498 บริษัทสหโรงแรมและการท่องเที่ยวจำกัด ซึ่งเป็นผู้สร้างโรงแรมเอราวัณ ได้ดำเนินการหาฤกษ์เพื่อที่จะทำการเปิดโรงแรม พลเรือตรี หลวงสุวิชาญแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์ ได้ท้วงติงว่า ฤกษ์ในการวางศิลาฤกษ์ของโรงแรมทำไว้ไม่ถูกต้อง จะต้องแก้ไขเสียใหม่ โดยการสร้าง ศาลท้าวมหาพรหม และ ศาลพระภูมิ ขึ้นไว้ในบริเวณของโรงแรม จึงได้มีการดำเนินการสร้าง องค์ท้าวมหาพรหม ซึ่งปั้นด้วยปูนปลาสเตอร์และปิดทอง ออกแบบและปั้นโดย นายจิตร พิมพ์โกวิท ช่างจากกองหัตถศิลป์ ของกรมศิลปากร แล้วได้อัญเชิญมาประดิษฐาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2499 ด้วยเหตุนี้ ในวันที่และเดือนดังกล่าวของทุกปี จะมีพิธีบวงสรวงศาลท้าวมหาพรหม เป็นศาลในความเชื่อศาสนาฮินดู ตั้งอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยพระพรหมหรือท่านท้าวมหาพรหม คือพระผู้สร้างโลกและมนุษย์ ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งเป็นมโนธรรมจริยา 4 ประการ ตรงกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาคือ พรหมวิหาร 4 หากได้กราบไหว้ พระพรหม พระผู้มีความเมตตากรุณาต่อมนุษย์แล้ว ไม่ว่าอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้สมดังปรารถนา ทั้งยังช่วยปัดเป่าความขัดข้อง อุปสรรค และส่งเสริมโชคและความสำเร็จ

At the end of the year in 1955, The union of Thai hotel and tourism company limited, the founder of the erawan hotel was told by rear admiral Luang Suwichanphaet, who specialized in astrology, that the original moment for laying the foundation stone of the erawan hotel was not really right auspicious moment. It must be corrected by building a shrine of the Thai Maha Brahma and a spirit house in the area of the hotel. Then a shrine with the image of the Thao Maha Brahma and a spirit house was built followed the advice. The image was a scrulpture in plaster covered with gold leaf, which was designed and sculpted by Mr.Chit Phimkowit, a sculptor of the fine art department. It was brought to enshrine there since the 9th november, 1956. And a worship ceremony of the image has been held on the 9th november of every year. This is a Hinduism shrine located in front of the Grand Hyatt Erawan hotel. Brahma or Maha Phrom God is believed to be the creator of earth and mankind who is full of compassion, kindness, sympathetic joy, and conscience which are the four respects of tenets which comply with Buddhism Dharma teaching of four cardinal virtues. It is believed that if you worship Brahma, who is kind to humans, your wish will come true and all obstacles and difficulties in life will be chased away while luck and success are promoted.

後半2498サハホテルや旅行制限で。クリエイターエラワンホテル私はそれがアドミラルホテルロイヤルSuwichakornpong医学的な問題を作るために取っている知っています。占星術の専門家異議ことホテルの礎石を築くで幸先の良い、それが無効になります。新しい神社、ホテルの精神アップを作成することによって解決されなければなりません。あなたが建物を継続する必要があります。主ブラフマー石膏と金箔を有する型。印刷技術を描いによって設計され、彫刻は、職人技の山を置きます。芸術学科画像は、2499年11月9日に安置したところ、日付と各年の月。式典神社。 ヒンズー教の信仰の祠。グランドハイアットエラワンホテルの前に位置している。プラプロム、別名タウマハープロムは世界及び人間の創造主といわれ、仏教教義に沿う慈・悲・喜・捨の四無量心にあふれている。という訳で優しい梵天を崇拝すると、四無量心を持つブラフマーさまは何が望んでいることでも叶えてくれると言われている。また、支障障害などを払拭し、幸運と成功を招き入れてくれる。

1955年年底,酒店和旅游有限公司成立伊拉宛酒店,有风水专家说,酒店的位置不正确,应该进行修整改造,于是兴建了四面佛佛像,并设立在酒店旁边,佛像佛光满面,金碧辉煌,给酒店带来了很多生意。从此各地人民也经常到此处朝拜,祈求佛祖保佑。1956年11月9日正式邀请佛像到酒店附近,因此每年的这一天都会有大型的祭拜仪式在此地举行。 是印度教的创造之神,位于Grand Hyatt Erawan Bangkok爱侣湾凯悦大酒店 前面,原是印度教、婆罗门教三大主神之一的梵天,是创造宇宙之神,拥有四面佛像,分别代表慈、悲、喜、舍,正面求生意兴隆,左面求姻缘美满,右面求平安健康,后面求招财进宝,凡是祈求升天者必须勤修这四种功德。梵天普度众生,凡是虔诚祈求者,四面神都会协助信徒达成心愿,帮助消灾避难、逢凶化吉,带来富贵与好运。