Back to top
Museum Siam

มิวเซียมสยาม

Museum Siam

Museum Siam

Museum Siam

10:00 - 18:00
Foreign: 300 THB

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้นี้ ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่เน้นจุดมุ่งหมายในการแสดงตัวตนของชนในชาติ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าชมที่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้รากเหง้าของชาวไทย โดยเน้นไปที่กลุ่มชนในเขตเมืองบางกอก หรือที่เรียกในปัจจุบันว่า กรุงเทพมหานคร เป็นสำคัญ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของ แหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จัก ตนเอง รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง ?แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่? ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้าง สรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น

The Museum of Siam is a museum that uses interactive storytelling with seven characters as intermediates. It focuses on the national identity of the people in Thailand which lets visitors learn about history of people in Thailand with a focus on people in Bangkok. The museum shows the development of Thailand from the past to present The highlight of the Museum of Siam is creating a new experience, especially, for children and young people. It creates a sense of knowing their neighbors and friends. The modern technology and creative activities make leaner history and stories more interesting than before. There are the Permanent Exhibitions, Temporary Exhibitions, and Learning Activities with Creativity. The idea of Museum of Siam is ?Play + Learn = Plern? which means joyously in Thai. This idea is the heart of the Museum of the National Curriculum.

美術館サイアム·ディスカバリーミュージアムこの。学習のソース、自分たちの国に特定の目的を強調1です。これは訪問者を提供します特に、小児期や青年への訪問者。タイのルーツを学びます。都市バンコクの人々に焦点を当てて。として今日知られていますバンコクのために確立されたプロトタイプです。快適なリソースそして、新しい方法で学習の標準を上げるのに役立ちます。一般に世界の創造を含め、自己とよく知られている隣人の感覚を作成する方法について、特に子どもや若者タイ。概念と新しいイメージ?社会的学習の博物館。現代の技術を通じそして、創作活動は、学習履歴や物語を作ります。だけでなくより多くの楽しみとして、

暹罗博物馆的接待对象主要为儿童和青少年,旨在为他们提供一个资源丰富的学习环境。能够帮助他们了解曼谷的历史文化,过去的曼谷是什么样子,人们有什么习俗等。里面陈列展览着关于曼谷的历史和文化,十分适合泰国人,尤其是生活在曼谷的青年人前来拜访学习,增加自己的知识,提高自身认知能力和学习素质,在不断改善自己,增加对世界的认知的同时,塑造正确的人生观和价值观。该博物馆内采用了现代化的高科技,又丰富的多媒体活动内容,增加了学习的乐趣,同时也提高了学生学习历史的兴趣。


Bangkok Butterfly Garden and Insectarium

อุทยานผีเสื้อและแมลง

Bangkok Butterfly Garden and Insectarium

Bangkok Butterfly Garden and Insectarium

Bangkok Butterfly Garden and Insectarium

08:30 - 16:30
Free

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ บริเวณอุทยานประกอบด้วยลานกิจกรรม บริเวณจัดนิทรรศการ ห้องเพาะเลี้ยงอาหาร ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ลานชมวิว ลานแมลง ลานผีเสื้อ และลานลำพู ตัวอาคารส่วนที่เป็นกรงมีพื้นที่ 1,100 เมตร สร้างในลักษณะโดมขนาดใหญ่สูง 15 เมตร สามารถระบายอากาศได้เนื่องจากใช้วัสดุโปร่งในการก่อสร้าง บริเวณของอุทยานมีส่วนเชื่อมต่อกับสวนจัตุจักรและสวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ฯ นับเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และเป็นสถานที่สำหรับ ศึกษาค้นคว้า วิจัย รวบรวม แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพันธุ์ผีเสื้อและแมลง วงจรชีวิต รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของผีเสื้อและแมลง

Not far from Chatuchak Park Subway Station, in the Southeastern area of the Railway Garden is a picture-taking paradise: the Bangkok Butterfly Garden and Insectarium. Walk along the pathways where over 500 butterflies may appear at any given moment. See beautiful rockeries, shady ferns, wild flowers, and a cooling waterfall – the insect’s natural habitat. Experience the magic!

バンコクバタフライガーデン、昆虫南東部に手入れさWachirabenchatat(庭園)に設定します。約6ヘクタールの面積は、公園は活動で構成されています。博覧会場食文化大ドームで1100メートルの地域のため建設中の多孔性材料の高さ15メートルの換気と中庭のパティオと庭蝶ランプーにケージの建物を見下ろす培養昆虫の幼虫のパティオ。公園の面積は、学習のための自然教室と同様に、蝶や昆虫のライフサイクルの種についての知識を収集するための研究の場としてJJの週末、クイーンシリキットに接続されています。蝶や昆虫の生活

曼谷蝴蝶昆虫馆位于火车附近,曼谷的东南方向,占地面积约为6莱,设有户外活动区,喂养区,蚕蛹区,观赏区,昆虫区,蝴蝶区以及建筑区。建筑面积为1,100平方米,高为15米,建筑材料能够有效的保持空气流通。蝴蝶馆与乍都乍公园以及皇后花园互相连通。这里也是学校教育教学基地,生物学科教学基地,特别是蝴蝶等昆虫类的的学习与研究。


Queen Saovabha Memorial Institute

สถานเสาวภา

Queen Saovabha Memorial Institute

Queen Saovabha Memorial Institute

Queen Saovabha Memorial Institute

9.30 - 15.30
Adult 200 THB
Child 50 THB

"สถานเสาวภา และสวนงูตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามโรงแรมมณเฑียร) เดิมทีสถานเสาวภาตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับงู ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงู โดยมีนิทรรศการแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือส่วนพิพิธภัณฑ์ในสถาน เสาวภา ภายในพิพิธภัณฑ์มีบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับงู ตัวอย่างงูชนิดต่าง ๆ ตัวอย่างโครงกระดูกงูและหนังงู นอกจากนี้ยังมีสื่อวีดีทัศน์และภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนรู้อีกด้วย ทุกวันทำการจะมีการแสดงการจับงู การรีดพิษงู การป้อนอาหารงู และให้ความรู้ประกอบการบรรยาย"

At the Snake Farm, where serums are produced and kept for treatment purposes, you can see how they handle and feed snake. Situated in the Thai Red Cross Research Institute near Chulalongkorn Hospital on Rama IV Road, Pathumwan District, the Farm also offers shows of venom-milking and snake handling

パスツール研究所スネークパークは、バンコク中心部にあるラマ4世通りに位置しています。 (パレスホテルの向かい)、パスツール研究所は、もともと勉強し、ヘビの研究するために設立されました。現在、一般に公開さはヘビについての訪問者を教育します。展示会は、2つの部分に分割されます。最初の部分は、パスツール研究所の博物館です。ヘビに関する知識の博物館ボード。例ヘビ種例えば、キールフレームとヘビ。メディア、ビデオ、ならびに学習のアニメーションもあります。毎日彼らは蛇を供給し、ヘビ毒搾乳を示しています。

Saowapa蛇馆位于曼谷市中心拉玛4世路(Montien酒店对面),主要从事蛇的学习和研究业务。目前,对外开放。公园分为两部分:第一部分为博物馆,馆内珍藏展览了很多珍贵品种的蛇标本,蛇皮等。此外,还有一些多媒体和动画不断循环播放着关于很多蛇种的纪录片,尤其是如何捕捉和收集蛇毒液的过程记录,每天会有关于蛇的知识讲座


Wat Ratchabophit

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

Wat Ratchabophit

Wat Ratchabophit

Wat Ratchabophit

8:30 - 16:30
Free

"รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดแรกหลังจากทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระอัครมเหสีพระราชเทวีและเจ้าจอมพระสนมเอกของพระองค์ วัดแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 7 ในเวลาต่อมา พระอุโบสถ ภายนอกเป็นศิลปะไทยแต่ภายในเป็นแบบฝรั่งลวดลายจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับมุกที่บานประตูยกย่องกันว่าเป็น ศิลปะชิ้นสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ พระพุทธอังคีรส ประดิษฐานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหล่อปางสมาธิ ผิวเป็นทองคำทั้งองค์ภายใต้ฐานชุกชีเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ 7 พระเจดีย์ ทรงไทยย่อเหลี่ยมฐาน คูหาประดับกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ ยอดพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซุ้มพระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ พระวิหาร สร้างเหมือนพระอุโบสถทั้งภายในและภายนอกบานหน้าต่าง เป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลงรักปิดทอง สุสานหลวง มีอนุสาวรีย์ที่บรรจุพระสรีรางคารของพระบรมราชเทวี พระราชเทวีเจ้าจอมมารดา พระราชโอรสพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยสร้างเป็นรูปปรางค์ วิหารแบบขอม เจดีย์ ฯลฯ วัดราชบพิธฯ มีความโดดเด่นในศิลปะการก่อสร้างและการวางผังที่เหมาะสมลงตัว สิ่งที่พิเศษอีกอย่างคือไม่มีเสมาที่พระอุโบสถ แต่มีมหาเสนาซึ่งทำเป็นรูปเสมาธรรมจักรจำหลักติดเสาศิลาซึ่งอยู่บนกำแพงทั้ง 8ทิศแทน "

"King Rama V ordered this to be the first temple built after he came to the throne. It was to commemorate the Queen and his concubines. It later became the temple of King Rama VII. Ubosot: Exterior of the main chapel is Thai, but the interior is European style. The patterns copy Royal decorations in mother-of-pearl. The door frames are “an important example of the Rattanakosin style.” Phra Puttha Ankhiros: A Buddha image in the Meditation posture inside the ubosot. It is entirely gilded with gold on a chukchi base, where the ashes of King Rama VII are kept. Chedi: Built in the Thai style, with a notched base decorated with Bencharong ceramics. The top of the chedi holds relics of the Lord Buddha, and the enclosure around it contains Buddha images in several postures. Wihan: This prayer hall is in the same style as the ubosot. The window frames are patterned with Royal decorations lacquered with gold leaf. Royal Cemetery: Monuments containing the ashes of the Queen, concubines, sons and daughters of King Rama V and the Royal Family, are here in the form of Khmer stupas and chedis. Remarkably, there are no Sema, or boundary stones, around the ubosot. Instead, they are set on a circle of columns facing in eight directions.

キング5命じ、彼が即位した後、最初の神殿を建てました。キングラットと彼の妾皇后最初の妾の記念碑。この寺院は、芸術の寺院タイ国外後に7日間の目安となっているが、西部のモデル内のパターン化された寄木細工の装飾は、シャッターと信じています。芸術ラタナコーシンの重要な部分?仏Aagcirs寺院、仏像の瞑想の中に安置。皮膚の下に金色で、台座がパックされている国王ラーマ7 Sriragcarタイの仏塔は、八角形のベースを表します。ブース装飾ベンジャロン磁器タイルトップパゴダは、ペインの内側と外側の寺院のように構築された、仏の寺院の仏塔の遺物をキオスク。記章は王ラットのSriragcar像を含む陵墓を描いたと金色しました。寡婦ラット息子とラーマ5とその家族の娘。仏塔寺院クメール塔、寺院を構築することによって、等Ratchabophitは、適切なフィット感を構築し、計画の芸術を特徴としています。別の特別な事は神殿で何の欄干ではありません。しかし、欄干Thammachakを形作ったマハセナは、代わりに8方向の壁に取り付けられている石の柱を、刻まれました。

"拉查波比托寺院是坐落于曼谷的一座佛教寺庙,临近大王宫,建造于拉玛五世在位时期,为了拉玛5世继承王位而建。外部采用泰国传统建筑风格,内部则用西欧建筑风格进行装饰。 拉查波比托寺院的布局独一无二,一个祈祷堂,一个戒堂和连接两堂的一个圆形院落,在院子中间矗立着金色的佛塔,佛塔为斯里兰卡风格,上下粘有橘红色的瓷砖,非常的壮丽,内部放置有佛牙。寺院的内部为意大利装饰风格,源于拉玛五世的欧洲之旅,正堂的大门高3米,装饰有珍珠母,墙壁上贴着产自中国的瓷砖,窗框上镶嵌着象牙装饰,内部悬挂着水晶吊灯,非常的豪华。这个寺庙与众不同之处即没有大雄宝殿,但是在寺庙的墙上有8个方位的雕刻。"


Wat Yannawa

วัดยานนาวา

Wat Yannawa

Wat Yannawa

Wat Yannawa

6:00 - 20:00
Free

"วัดยานนาวาเป็นพระอารามชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดโบราณทีทาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เรียกกันว่า วัดคอกควาย ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดคอกกระบือ และให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ต่อมาในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโหรดเกล้าฯ ให้สร้างเรือสำเภาขึ้นและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดยานนาวา เหตุที่ให้สร้าง เรือสำเภานี้เพราะได้ทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปข้างหน้า เรือสำเภาจะหายสาบสูญไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เป็นคอนเกรีตเสริมเหล็ก มีเจดีย์ 2 องค์แทนเสากระโดงเรือ องค์ใหญ่มีฐานย่อมุมไม้ 25 องค์เล็กมีฐานย่อมุมไม้ 16 และ ส่วนของสำเภายาว 21 วา 2 ศอก เรียกกันว่าสำเภาเจดีย์ ซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

"This temple is an old one dating back to the ayuddhaya period. The founder is unknown, commonly called “Wat Khok Kwai” (Stable for buffaloes). King Rama 1 renamed the temple to “Wat Khok Krabue” (Krabue equals to Kwai in polite word) and made it a royal temple. In the reign of King Rama 3, trade connection with China was bloomed and the Chinese junks were used to carry all kinds of cargo, with concern of the vanishing of this junk, King Rama 3 ordered to build a monument by imitating Chinese junk. The monument was made of reinforced concrete with 2 chedis as substitute of poles. The king then named the temple to “Wat Yannava” meaning “Temple of junk”. This monument is called “Samphao chedi” (junk and chedi) with the total length of 21 wa and 2 sok (43 metres) and it is only one of the stylistic junk in Thailand.

アユタヤ以来のポートでの通常の古代寺院のワットKhae修道院グレードはバッファローパドック匿名クリエイターと呼ばれます。期間でラーマラーマ最初彼優雅で素晴らしいスカイライン。王は新しいメジャーKokkrabueと呼ばれ、優雅キングナンKlao、ラマ3世、彼の治世の後半に修道院としてアップグレード。新しいブリッグ、および時間前だった名前を作成します。建物ため、ブリーク彼は予測しているため。オンワードブリークが欠落しています優雅に議会は、鋼の代わりに2桁で補強パゴダツリーを建て与えます。ベースは、16と21メートル長いジャンク凹部の小さいベース​​と凹部25、ジャンクパゴダと呼ばれる2つのキュビトがあります。どれだけタイに存在します。

最初为大城统治时期暹罗皇家佛寺,原名为:Wat Kok Khwai 及 Wat Kok Krabue。拉达纳扣信时代,拉玛1世国王命其为王室寺庙。后来暹罗君主拉玛三世使用钢筋及混凝土建造一座仿照红头船,以两个佛塔代表桅杆,并御赐“龙船寺”的新名称。有桅杆2座,大的25块木材,小的16块木材,划桨长21.2肘,称其为玉石浆,泰国唯一的龙船寺庙。