Back to top
Bangkok National Museum

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Bangkok National Museum

Bangkok National Museum

Bangkok National Museum

9.00 - 16.00
Foreign 200 THB
Adult 30 THB

เดิมเป็นวังหน้าของ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับวังหลวง มีพระที่นั่งที่สำคัญ ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธศวรรย์ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "มิวเซียม" ณ ศาลาสหทัยสมาคม หรือ หอคองคอเดีย

The National Museum is located in the grounds of the former Wang Na, the 'front palace' which belonged to Vice King Sura Sihanat built at the same time as the Grand Palace. There are several throne-halls to include Siwamokpiman Throne-hall, Phutthaisawan Throne-hall, and Isaravinijai Throne-hall. During the reign of King Rama 5, the country's first museum was established at Saha Thai Samakhom Hall or the Concordia Hall.

元は副王「スラシングハナート」の宮殿。王宮と同時に建設された。主な王座は「シワモクピマーン」、「プッタイサワン」、「イサラヴィニッチャイ」などがある。ラーマ5世次代、王は「ミュージアム」を建てと命じて、「サーラーサハタイサマコム(コンコデア)」に建てる。

原先为玛哈·素拉·辛哈那下令建造宫殿的前殿,由主要宫殿Phra Borom Maha Ratchawang和Phra Borom Maha Ratchawang组成,后来拉玛五世王乘船出巡时下令改造为“博物馆”。


Wat Mahathat Yuwarajarangsarit

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

Wat Mahathat Yuwarajarangsarit

Wat Mahathat Yuwarajarangsarit

Wat Mahathat Yuwarajarangsarit

8.00-17.00
Free

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อวัดสลัก วัดมหาธาตุเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นที่พระราชทานเพลิงพระบุพโพเจ้านายซึ่งดำรงพระเกียรติยศสูงใน พ.ศ. 2439 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการบูรณะวัดมหาธาตุและพระราชทานนามว่า “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์”

Wat Mahathat Yuwarajarangsarit is a royal monastery of First Class, Rajaworamahavihara type. It was originally built to be a common temple called Wat Salak. The temple is known in short as Wat Mahathat. It is the location for royal cremation ceremony of high-ranking royal family members. In B.E. 2439 (1896), the Crown Prince donated his personal funds to renovate the temple and renamed it to its current name " Wat Mahathat Yuwarajarangsarit".

ワット・マハタート・ユワラート・ランサリット・ラッチャワラヴィハーン寺院は第一等の王立御願寺で、「ラッチャワラヴィハーン」と呼ばれる階級のお寺。本来は民衆が建てられた寺で、「ワット・サラック」と呼ばれた。後に王室皇族の火葬を行った。1896 年、王は王子の財産で寺院を修復なさったから、「ワット・マハタート・ユワラート・ランサリット」と改名された。

Wat Mahathat Yuwarat Rangsarit Ratchaworamahawiharn寺庙是一级皇家修道院,属于皇室宗庙,原为普通寺庙,名为Wat Salak。后来一度荒废,直到1896年国王殿下将该庙宇赐予王储殿下,恢复使用并更名为“Wat Mahathat Yuwarat Rangsarit”。


Wat Mangkon Kammalawat

วัดมังกรกมลาวาส

Wat Mangkon Kammalawat

Wat Mangkon Kammalawat

Wat Mangkon Kammalawat

8.00-18.00
Free

วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ระหว่าง ซอยเจริญกรุง 19 และ 21 ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นที่คุ้นเคยในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวจีนจากต่างประเทศ วัดนี้ บางคนเรียกว่า "วัดมังกร" เพราะคำว่า "เล่ง" หรือ "เล้ง" ในภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่ามังกร

Wat Mangkon Kammalawat or Leng Noei Yi temple is a Chinese Buddhist temple in Thailand, located on Charoen Krung Road between Charoen Krung 19 and 21 alleys in Pom Prap Sattru Phai district of Bangkok. This temple has been well known among Chinese Thai people and Chinese people abroad. Some people call it "Dragon Temple" because the word "Leng" in Teochew Chinese language means dragon.

ワットマンコンカマラワート寺院、別名ワット・レンネイイー、中国の仏教宗派に所属している。バンコク市ポンプラーブサットルパーイ、Niew Roadのソイ19とソイ21の間に位置している。中国系のタイ人や華人はよく拝んでいる。寺院の名は「レン」という言葉は中国語(潮州方言の発音)では「龍」という意味によるから「ドラゴンテンプル」と呼ぶ人もいる。

Wat Mangkon Kamalawat或龙莲寺 ,是汉人移民最早在泰国建立的寺庙,位于曼谷Pom Prap Sattru Phai区石龙军路19和21巷之间,也是泰籍华裔和中国人最为熟悉的寺庙,有人称该寺庙为“龙莲寺”,因为“龙”或“莲”的中文意思是龙。


Wat Pathum Wanaram Rajaworavihara

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

Wat Pathum Wanaram Rajaworavihara

Wat Pathum Wanaram Rajaworavihara

Wat Pathum Wanaram Rajaworavihara

7.00 -18.00
Free

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร (วัดสระปทุม) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร[1] ตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอนและห้างเซ็นทรัลเวิลด์ วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระเสริม เป็นวัดกลางเมืองที่มักจะมีผู้คนมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรม

Wat Mangkon Kammalawat or Leng Noei Yi temple is a Chinese Buddhist temple in Thailand, located on Charoen Krung Road between Charoen Krung 19 and 21 alleys in Pom Prap Sattru Phai district of Bangkok. This temple has been well known among Chinese Thai people and Chinese people abroad. Some people call it "Dragon Temple" because the word "Leng" in Teochew Chinese language means dragon.

ワット・パトゥムワナラームラチャワラヴィハーン(ワットパトゥム)寺院は第三等の王立御願寺で、「ラッチャワラヴィハーン」[1]と呼ばれる階級のお寺。バンコク市パトゥムワン区ラマ1世通り、サイアム・パラゴンとセントラルワールドの間に位置する。このお寺は都中心にあって、「プラスーム」という仏像が安置されている。人々はよく瞑想の修業にくる。

Wat Patumwanaram Worawihan (Wat Srapathum)是三级皇家修道院,属于皇室宗庙,位于曼谷Pathumwan区拉玛一路,在Siam Paragon和Central World之间,这座寺庙作为修道之用,平常都会有人前来打坐修炼。


Abhisek Dusit Throne Hall

พระที่นั่งอภิเศกดุสิต

Abhisek Dusit Throne Hall

Abhisek Dusit Throne Hall

Abhisek Dusit Throne Hall

9.30 -16.00
Foreign 100 THB
Adult 75 THB
Child 20 THB
Please dress politely in accordance with the visit regulation because the site is a royal housing

พระที่นั่งอภิเศกดุสิต (Abhisek Dusit Throne Hall) หนึ่งในองค์พระที่นั่งในพระราชวังดุสิต เป็นพระที่นั่งชั้นเดียว ประดับไปด้วยสร้างด้วยไม้เป็นส่วนมาก มีลวดลายฉลุไม้เรียกว่า ลายบุหงา มีการประดับกระจกสี และลวดลายปูนปั้นที่หน้าบัน เป็นศิลปะแบบมัวร์ จึงทำให้พระที่นั่งองค์นี้งดงามมาก พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพระที่นั่งวิมานเมฆ ปัจจุบันเป็นอาคารจัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมของสมาชิกมูลนิธิศิลปาชีพ และของสะสมในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Abhisek Dusit Throne Hall is one of the throne halls within Dusit Royal Palace. The throne hall is a one floor building decorated primarily with wood pieces. At this throne hall you'll find perforated framework decoration of unique design called "Bu Nga" design. The building is also decorated with stained glass and stucco in Moore style which altogether make this throne hall uniquely gorgeous. The throne hall is located to the east of Wimanmek Throne Hall. It is currently displaying handcraft pieces from the Foundation for the Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen and Her Majesty the Queen's collections.

アピセックドゥシット宮殿( (Abhisek Dusit Throne Hall) はドゥシット王宮の一部。宮殿は1階の木造建物で、「ブガー」という彫り刻むバターンで飾られた。ティンパヌムにはムーア様式のステンドグラス・スタッコで豪華に装飾された。、本宮殿はウィマンメーク宮殿の東側に位置する。現在はSUPPORT(手工芸振興プロジェクト)及び王妃コレクションの展示場所とする。

Abhisek Dusit Throne Hall(杜喜宫)是王宫的一部分,为单层建筑,建材大部分以木材为主,木纹雕刻为称为鱼骨花纹,前部分用彩色玻璃和泥灰雕刻,雕刻艺术令这座宫殿异常漂亮,这座宫殿位于维曼默宫的东面,现在用为手工艺基金会会员的的手工艺品展览中心和皇后的储藏室。